Thứ Tư, 25 tháng 7, 2007

GP Kon Tum


Giáo Phận Kontum

18-1-1932: Ðịa Phận Kontum được thiết lập
24/11/1960: được nâng lên bậc Giáo phận Chính tòa Kontum
Ðức Giám Mục Micae Hoàng Ðức Oanh
Ðức Giám Mục Phêrô Trần Thành Chung (Hưu Dưỡng)
Ðức Giám Mục Alexi Phạm Văn Lộc (Hưu Dưỡng)
Ðức Giám Mục Paul Léon Seitz Kim (qua đời)
Các Ðức Giám Mục thuộc hội Thừa Sai Paris (qua đời)
Diện tích: 25,110 Km2
Số giáo dân: 203,723
Số Giáo Xứ: 68
Số Linh Mục: 42
Số Nữ Tu Sĩ: 191
Ðại chủng sinh: 27


Lược Sử Giáo Phận Kontum

Tòa Giám Mục Kontum
56 Trần Hưng Ðạo, P Thắng Lợi, Tx. Kontum, Tỉnh Kontum
Tel: [84]-(60)-862-372
E-mail: tgmktum@dng.vnn.vn

Nhà Thờ Chính Tòa Kontum
13 Nguyễn Huệ, P. Thống Nhất, Tx Kontum, Tỉnh Kontum
mailto:%20chinhtoa@dng.vnn.vn

Chủng Viện Thừa Sai Kontum
56 Trần Hưng Ðạo, TP Kontum, Tỉnh Kontum

Hạt Kontum
Giáo Xứ Kon Hring và 14 họ đạo
thôn Kon Hring, xã Diên Bình, H. ÐăkHà, tỉnh Kontum

Giáo Xứ Kon Kơla và 13 họ đạo
thôn Kon Kơla, xã ÐăkPơxi, H. ÐăkHà, tỉnh Kontum

Giáo Xứ Kon Robang và 4 họ đạo
thôn Kon Rơbang, xã Vinh Quang, Kontum
Tel: (060) 864-992

Giáo Xứ ÐăkWơk và 13 họ đạo
thôn ÐăkWơh, xã Hamong, H. Ðăkhà, tỉnh Kontum

Giáo Kon Trang và 6 họ đạo
thôn Kon Trang Mơnei, xã Dakla, H. ÐăkHà, tỉnh Kontum

Giáo Xứ Pơlei Jơrâp
thôn Pơlei Jơrâp, xã Ya Chim, Tx. Kontum
Tel: (060) 862-372

Giáo Xứ Phương Hòa
Thánh Lễ Khánh Thành Nhà Thờ Phương Hòa
thôn Phương Hòa, xã Ðoàn Kết, tỉnh Kontum
Tel: (060) 863-314

Giáo Xứ Trung Nghĩa
xã Hòa Bình, Tx. Kontum

Giáo Xứ Tân Phú
xã Hòa Bình, Tx. Kontum

Giáo Xứ Mang La và 6 họ đạo
Xã Ngọc Bay, Tx. Kontum
Tel: (060) 862-372

Giáo Xứ Pơlei Kơbei và 18 họ đạo
Kontum

Giáo Xứ Chính Tòa và 6 họ đạo
13 Nguyễn Huệ, P. Thống Nhất, Tx. Kontum

Giáo Xứ Kon Bơbăn và 11 họ đạo
thôn Kon Bơbăn, xã Ngọc Réo, H. ÐăkHà, tỉnh Kontum

Giáo Xứ ÐăkKơla và 12 làng
thôn ÐăkBlái, xã ÐăkAng, H. Ngọc Hồi, tỉnh Kontum

Giáo Xứ Kon Xơmluh và 21 họ đạo
thôn Kon Xơmluh, xã Tơre, H. Kon Rẫy, tỉnh Kontum
Tel: (060) 862-084

Giáo Xứ Kon Mah và 8 họ đạo
thôn Kon Mah, xã hà tây, H. Chư Pah, tỉnh Gia Lai

Giáo Xứ Kon Mahar và 4 họ đạo
thôn Kon Mahar, xã Hà Ðông, H. Chư Pah, Gia Lai

Giáo Xứ ÐăkMot và 38 làng (thôn)
thôn ÐăkMot, Ttr. PleiKan, H. Ngọc Hồi, tỉnh Kontum

Giáo Xứ ÐăkChô và 11 họ đạo
thôn ÐăkChô, xã Ngọc Tụ, H. ÐăkTô, tỉnh Kontum

Giáo Xứ Kon Hơnong và 37 làng
thôn Kon Hơnong, xã ÐăkTơkan, H. ÐăkTô, tỉnh Kontum

Giáo Xứ Kon Jơdreh
xã ÐăkBla, Tx. Kontum
Tel: (060) 861-653

Giáo Xứ Kon Mơnei Xơlam
xã ÐăkBla, Tx. Kontum

Giáo Xứ Kon Mơnei Kơtu
xã ÐăkBla, Tx. Kontum

Giáo Xứ Kon Jơri Xut
xã ÐăkBla, Tx. Kontum

Giáo Xứ Kon Hơring Nao
xã ÐăkBla Tx. Kontum

Giáo Xứ Kon Kơpat
xã ÐăkBla, Tx. Kontum

Giáo Xứ Kon Rơlang
xã Ðăk Bla, Tx. Kontum

Giáo Xứ Kon Drei
xã ÐăkBla, Tx. Kontum

Giáo Xứ Phương Quý
Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng Kỷ Niệm 120 Năm (1887-2007)
xã Vĩnh Quang, Tx. Kontum
Tel: (060) 861-933

Giáo Xứ Kon Hngo Kôtu và 6 họ đạo
Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng Kỷ Niệm 120 Năm (1887-2007)
xã Vinh Quang, Tx. Kontum

Giáo Xứ Pơlei Rơhai và 11 làng
thôn Plei Rơhai, P. Lê Lợi, Tx. Kontum
Tel: (060) 864-220

Giáo Xứ Pơlei Tơwer
Plei Hreng, xã Hòa Phú, H. Chư Pah, tỉnh Gialai

Giáo Xứ Phương Nghĩa
P. Thắng Lợi, Tx. Kontum
Tel: (060) 864-283

Giáo Xứ Tân Hương
P. Thống Nhất, Tx. Kontum
Tel: (060) 864-262

Giáo Xứ Võ Lâm
tổ Quang Trung, P. Quang Trung, Tx. Kontum
Tel: (060) 864-094

Hạt Pleiku
Giáo Xứ Phú Bổn và 11 họ đạo
Ttr. Ayun Pa, H. Ayun Pa, tỉnh Gialai
Tel: (059) 852-282

Giáo Xứ Ðức An
20 Wưu, Phường Ia Kring, TP. Pleiku
Tel: (059) 824-838

Giáo Xứ Biển Hồ Trà (Sêđăng)
xã Nghĩa Hòa, H. Chư Pah, tỉnh Gialai

Giáo Xứ Ninh Ðức và 5 họ đạo
tỉnh Gialai

Giáo Xứ Phú Thọ
xã An Phú, Tp. Pleiku
Tel: (059) 861-130

Giáo Xứ An Mỹ và 2 họ đạo
thôn An Mỹ, xã An Phú, TP. Pleiku, tỉnh Gialai

Giáo Xứ Châu Khê và các họ đạo
xã ÐăkIa, H. Mang Yang, tỉnh Gialai

Giáo Xứ Lệ Cần và các họ đạo
xã Tân Bình, H. ÐăkÐoa, tỉnh Gia Lai

Giáo Xứ Phú Yên và các họ đạo
xã H'Ra, H.Mang Yang, tỉnh Gialai

Giáo Xứ Ðức Hưng
xã Thăng Hưng, H Chư Prông, tỉnh Gialai
Tel: (059) 843-836

Giáo Xứ Thanh Bình
xã Thanh Bình, H. Chư Prông, tỉnh Gialai

Giáo Xứ Plei Ngol Khop
Ttr. Cuty, Ðức Cơ, tỉnh Gialai

Giáo Xứ An Khê
198 Quang Trung, Ttr. An Khê, H. An Khê, tỉnh Gialai
Tel: (059) 832-399

Giáo Xứ Chợ Ðồn
Ttr. An Khê, H. An Khê, tỉnh Gialai

Giáo Xứ Thăng Thiên
2 Quang Trung, Tây Sơn, TP. Pleiku
Tel: (059) 824-713

Giáo Xứ Hiếu Ðạo
P. Yên Ðổ, TP. Pleiku, tỉnh Gialai

Giáo Xứ Hiếu Nghĩa
P. Yên Ðổ, TP. Pleiku, tỉnh Gialai

Giáo Xứ Thánh Tâm
542 Hùng Vương, Hội Phú, TP. Pleiku
Tel: (059) 823-408

Giáo Xứ La Sơn và các họ đạo
xã Ia Băng, ÐăkÐoa, tỉnh Gialai

Giáo Xứ Phú Mỹ và các họ đạo
thôn Phú Mỹ, xã Ia Băng, H. Chư Prông, tỉnh Gialai

Trung Tâm Truyền Giáo Bon Ma Djơng và 16 họ đạo
Ttr. Ayun Pa, Ayun Pa, tỉnh Gialai
Tel: (059) 852-337

Giáo Xứ An Sơn và các họ đạo
xã Tân An, H. An Khê, tỉnh Gialai
Tel: (059) 832-404

Giáo Xứ Ðồng Sơn và các họ đạo
xã Cư An, H. An Khê, tỉnh Gialai

Trung Tâm Truyền Giáo Pleichuet và 68 họ đạo
xã Chu Ă, TP. Pleiku, tỉnh Gialai
Tel: (059) 861-064

Giáo Xứ Tiên Sơn và 13 họ đạo
xã Tân Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai
Tel: (059) 863-178

Giáo Xứ Hòa Bình
xã Biển Hồ, TP. Pleiku, tỉnh Gialai

Giáo Xứ Lệ Chí và 7 họ đạo
xã Nam Yang, H. ÐăkÐoa, tỉnh Gialai

Giáo Xứ Trà Ða
xã Biển Hồ, TP. Pleiku, tỉnh Gialai

Trung Tâm Truyền Giáo Pleiky và 11 họ đạo
xã Nhơn Hòa, Ia Le, Ia Hleo; Ia Sôp; Ia Phang, H. Chư Sê, tỉnh Gialai
Tel: (059) 850-465

Giáo Xứ Mỹ Thạch và các họ đạo
Ttr. Chư Sê, H. Chư Sê, tỉnh Gialai
Tel: (059) 885-207

Giáo Xứ Phú Nhơn và các họ đạo
xã Nhơn Hòa, H. Chư Sê, tỉnh Gialai

Giáo Xứ Phú Quang và các họ đạo
thôn Phú Quang, xã H'Ru, H. Chư Sê, tỉnh Gialai

Giáo Xứ Ngô Sơn
xã Chư Jôr, huyện Chư Pah, tỉnh Gialai

Giáo Xứ Ha Bầu
xã Chư Ðang R'ya, huyện Chư Pah, tỉnh Gialai


(dựa theo Niêm Giám 2005 của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam)